slide 1
Image Slide 1
Image Slide 1
Image Slide 2
kku
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

บริการ

เจ้าหนี้การค้า

การให้บริการสำหรับเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บำนาญ บำเหน็จรายเดือน

การให้บริการสำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน มหาวิทยาลัย

บริการอื่นๆ

กฎหมาย/ระเบียบ

ภายใน

ระเบียบ/ประกาศ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ใช้ในการปฎิบัติทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

ภายนอก

กฏหมาย/ระเบียบภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี และการพัสดุ

สารสนเทศภายใน

KKU webmail

KKUFMIS

DMS KKU

KKU mail

i-KKU

KKU e-ordering
Ricoh service
จรรยาบรรณ มข.

สารสนเทศสาธารณูปโภค

ฐานข้อมูลบุคลากรกองคลัง

การบริหารจัดการไฟล์กองคลัง

เยี่ยมชมเรา

หมายเลขภายใน