เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th มายังเว็บไซต์ของ กองคลัง ผ่านเทคโนโลยี RSS (Really Simply Syndication) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาด ในการนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่เว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ตามมาตรา 62 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

โดยเข้าไปที่เมนู -> ข่าว/หนังสือเวียน -> เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP

โดยแยกหมวดหมู่ตามประเภทประกาศดังนี้
       1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง P0 
       2 ประกาศราคากลาง 15 
       3 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา B0 
       4 ประกาศเชิญชวน D0 
       5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก W0 
       6 ยกเลิกประกาศเชิญชวน D1 
       7 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก W1 
       8 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน D2 
       9 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา W2