กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์

    Digital Organization ที่เป็นเลิศด้านการคลังและพัสดุอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

     1. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     2. บริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบดิจิทัล
     3. การให้บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าประสงค์หลัก

     1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
     2. บริการด้านการคลังและพัสดุ โดยใช้ระบบดิจิทัล
     3. สร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายการคลังและพัสดุ อย่างเข้มแข็ง
     4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
     5. สร้างความผาสุกในการทำงานและมีความผูกพันต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

     ความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ

ค่านิยม

     การบริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม นำองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเครือข่าย (FINANCE)

ขอบคุณรูปภาพจาก https://cad.kku.ac.th