เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิ์ในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่)
(ฉบับที่ ….992…./2566)

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิเข้ามาลงทุนใน การจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยการขาย ให้เช่า หรือเช่าซื้อ แก่นักศึกษาและ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบริหารจัดการระบบอํานวยความสะดวกและติดตั้งสถานีสับเปลี่ยน แบตเตอรี่ (Battery Swapping Station : BSS) พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้