กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

      1.1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
      1.2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      1.3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563 ใหม่
      1.3. กฏกระทรวง
     1.3.1. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     1.3.2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
     1.3.3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
     1.3.4. กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
    1.3.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
    1.3.6. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
    1.3.7. กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
    1.3.8. กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
    1.3.9. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 ใหม่
    1.3.10. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    1.3.11. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.1. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
2.2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4272/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
2.3. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4401/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ วิทยาเขตหนองคาย ยกเลิก
2.4. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4402/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก
2.5. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4403/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
2.6. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ
2.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2549/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ
2.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3271/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3396/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”
2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6006/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจด้านวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี 
2.11 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6007/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 
2.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6008/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
2.13 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี 
2.14 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5817/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่
2.15 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1544/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชากา
2.16 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9349/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่
2.17 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 10333/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
 2.18 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1894/2564 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติการแทนอธิการบดี กรณี การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
2.19 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 508/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.20 วิธีปฏิบัติในการเบิกใช้พัสดุจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น (ใหม่) 
2.21 แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการจากโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.22 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 830/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน
2.23 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 151/2566 เรื่อง ประกาศบัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใหม่)
2.24 ประกาศบัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใหม่)

3.1 หนังสือเวียนภายนอก
3.1.1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม
 3.1.2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
3.1.3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ
3.1.4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
3.1.5. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
3.1.6. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
3.1.7. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตราการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
3.1.8. ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าบบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.1.9. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
3.1.10. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
3.1.11. ด่วนที่สุด กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e – market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e – bidding) และวิธีสอบราคา
3.1.12 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.1.13 ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
3.1.14 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 445 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
3.1.15 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128
3.1.16 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
3.1.17 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
3.1.18 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0504.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขดเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
 3.1.19 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
3.1.20 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
3.1.21 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3.1.22 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
3.1.23 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
3.1.24 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
3.1.25 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
3.1.26 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสอบราคา
3.1.27 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
3.1.28 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง การแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์
3.1.29 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
3.1.30 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
3.1.31 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
3.1.32 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4
3.1.33 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.1.34 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
3.1.35 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
3.1.36 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.1.37 ที่ กค 0408.2/ว 74  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
3.1.38 ที่ กค 0405.4/ว 379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม 
3.1.39 ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
3.1.40 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
3.1.41 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) ใหม่
3.1.42 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ใหม่
3.1.43 ที่ ตผ 0013/ว 294 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ใหม่ 
3.1.44 ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1.45 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
3.1.46 ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
3.1.47 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
3.1.48 ที่ กค 0419.1/ว 012 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.1.49 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
3.1.50 ที่ สพท 2/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (หนังสือประชาสัมพันธ์) เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”
3.1.51 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
3.1.52 ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
3.1.53 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น กำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา
3.1.54 ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
 3.1.55 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
 3.1.56 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
3.1.57 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
3.1.58 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
3.1.59 ที่ ตผ 0013/ว 58 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ (เพิ่มเติม)
3.1.60 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 144  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
3.1.61 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 149 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
3.1.62 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
3.1.63 ที่ กค 0402.3/ว 34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด
3.1.64 ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
3.1.65 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
3.1.66 ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3.1.67 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
3.1.68 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
3.1.69 ที่ นร 0731.2/ว 86 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562
3.1.70 ที่  กค 0405.7/ว 74 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร
3.1.71 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
3.1.72 ที่ 0405.4/ ว 357 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คำอธิบาประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
3.1.73 ที่ กต (กอร) 0405.5/ ว 374 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.1.74 ที่ กค 0433.5/ว 386 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
3.1.75 ที่ กค 0433.3/ว 447 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรื่อง การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
3.1.76 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
3.1.77 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 457 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
3.1.78 ที่ กค 0405.7/ว 97, 98 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การเพิกถอนรานชื่อผู้ทิ้งงาน
3.1.79 ที่ นร.0702/ว 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณใหม่
3.1.80 ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 471ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางใหม่
3.1.81 ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่
3.1.82 ที่ อว 0221.1/ว 89 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง 3 เรื่องใหม่
3.1.83 ที่ กค 0419.3/ว 498 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐใหม่
3.1.84 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 513 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณี คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในเขตกทม.ฯใหม่
3.1.85 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพใหม่
3.1.86 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงานใหม่
3.1.87 ที่ ที่ กค 0433.2/ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางาน ต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทานใหม่
3.1.88 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 552 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯใหม่
3.1.89 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหม่
3.1.90 ที่ กค 0433.2/ว 565 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐใหม่
3.1.91 ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่
3.1.92 ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วยใหม่
3.1.93 ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ใหม่
3.1.94 ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างใหม่
3.1.95 ที่ กค 0419.2/ว 585 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมใหม่
3.1.96 ที่ กค 0433.4/ ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
3.1.97 ที่ กค.0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
3.1.98 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))ใหม่
3.1.99 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหม่
3.1.100 ที่ กค 0419.2/ว 81 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ใหม่
3.1.101 ที่ กค 0433.4/ว 100 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ใหม่
3.1.102 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กจว) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ใหม่

3.2 หนังสือเวียนภายใน
3.2.1.ศธ.0514.1.2.6/ว 10048 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2.2. วิธีปฏิบัติในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

 3.2.3. ศธ.0514.1.2.6/ว 3152 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2.4. แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.2.5. ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ในระบบ KKUFMIS ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 6770 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

3.2.6 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และกำหนดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี (ส่วนงาน) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว.8161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

3.2.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8159 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

3.2.8 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานบริหารจัดการกลาง) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8158 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

3.2.9 ปฏิทินการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานวิสาหกิจ) ตามบันทึกแจ้งเวียนที่ศธ.0514.1.2.6/ว. 8404 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

3.2.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7779/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภาตใตเโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ใหม่

      5.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
             5.1.2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ
             5.1.3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง – บริหารสัญญา)
             5.1.4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ)
      5.2. อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
             5.2.1 Power point อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560
      5.3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ 
              5.3.1 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561
             5.3.2 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Zoom เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติการแทนด้านการพัสดุ
             5.3.3 Power point แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 20 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Zoom เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับ COVID-19
      5.4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
              5.4.1 PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
              5.4.2 ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี
              5.4.3 หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ
              5.4.4. การดำเนินโครงการ
          5.5. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 9 ตุลาคม 2562
              5.5.1.power point นำเสนอที่ประชุม.pdf.ใหม่
             5.5.2. ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ใหม่

 

           6.1 แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ
            6.2 ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
            6.3 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc)
            6.4 แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc)
            6.5 ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
           6.6 ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           6.7. แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่
           6.8 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กรณี จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ใหม่)
           6.9 แบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 508/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใหม่)
           6.10 แบบฟอร์มการเบิกใช้พัสดุจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ (ใหม่) 
          6.11 แบบฟอร์มการขอใช้บริการโรงพิมพ์ /บันทึกขออนุมัติหลักการและเบิกจ่าย (ใหม่)
           6.12 แบบฟอร์มการโอนสิทธิรับเงิน
           6.13 แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ ตามประกาศ 830/2564 (ใหม่)

           7.1 ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.2 ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.3 ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.4 ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.5 ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.6 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
          7.7 ที่ กค 0404.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.8  ที่ กค 0405.2/ว 137ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
          7.9 ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
         7.10 ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
         7.11 ที่ กค 0405.7/ว 51ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.12 ที่ กค 0405.7/ว 54 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.13 ที่ กค 0405.7/ว 55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.14 กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.15 กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.16 ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
            7.17 ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.18 ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
           7.19 ที่ กค 0405.7/ว 136 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ กค 0405.7/ว 138 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และที่ กค 0405.7/ว 140 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
           7.20 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและเฟิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3129 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ใหม่
          7.21 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3874   วันที่   10 เมษายน 2563

      8.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
            8.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             8.1.2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs)
             8.1.3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
             8.1.6 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.doc)
             8.1.7 แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.pdf)
             8.1.8 แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติ – เบิกจ่าย ตาม ว.119 สำหรับหน่วยงานภายในสนง.อธิการบดี
       8.2. โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
            8.2.1 วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ
            8.2.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน
            8.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์
             8.2.4 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน
             8.2.5 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 – 2564
             8.3  โครงการรวมศูนย์ทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี
             8.3.1 QR Code แจ้งปัญหา
             8.4 โครงการรวมซื้อ – กระจายส่งกระดาษถ่ายเอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการออนไลน์
             8.4.1.สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สธ.1/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
             8.4.2.คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 102/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบสั่งกระดาษออนไลน์ ในโครงการรวมซื้อ – กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563