ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2563
       เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจำทำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปปฎิบัติงานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยการบันทึกด้วย ระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ให้มีความเหมาะสม อันเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกผู้รับบริการ…