เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP

ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลภายนอก - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถดูประกาศ  ได้ที่นี่