ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 191 / 2564) เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

      ตามที่สภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ได้แพร่กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งภายในและต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนมากในสภาวการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักและมีความห่วงใยต่อศึกษามหาวิทยาลัยอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือ และเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่พบการติดเชื้อ หรือกรณีเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา และให้ความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบบุคลากร นักศึกษา และต่อชุมชน…