นโยบายบัญชีภาครัฐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้
  1. ที่ กค 0410.2/ว.445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
  2. ที่ กค 0410.3/ว.43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  3. แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือ
  4. ที่ กค 0423.2/ว.237 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง  แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1416/2564 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1984/2564 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1985/2564 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1986/2564 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน และรายการการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก
  9. ที่ อว 660201.1.2.4/ว16165 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวปฎิบัติการบันทึกบัญชีลูกหนี้ การรับรู้รายได้ และการรับชำระหนี้