ขออนุมัติแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึกข้อความ

        เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

        ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
       กองคลัง ใคร่ขออนุมัติกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนงานถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้