แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบ ERP

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
(Enterprise Resource Planning : ERP)

 


        ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งรองรับระบบงานต่างๆ ประกอบด้วย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบการเงินบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารงานบุคคล และระบบการศึกษา และมีกำหนดการขึ้นระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 นั้น