แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน

เลขหนังสือ

ลงวันที่

รายการ

ดาวน์โหลด

อว 660201.1.2.2/ว 3874

10 เมษายน 2563

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ฉบับ

ดาวน์โหลด

อว 660201.1.2.2/ว 3129

18 มีนาคม 2563

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว 136,138,140

14,19,22 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย , 6 ราย , 3 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว 86,89

9 สิงหาคม 256

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย , 6 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว77

25 กรกฎาคม 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว75

22 กรกฎาคม 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว67

10 กรกฎาคม 2562

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว59

18 มิถุนายน 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว55

4 มิถุนายน 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 8 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว54

30 พฤษภาคม 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.7/ว51

21 พฤษภาคม 2562

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0404.2/ว137

27 ธันวาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0404.2/ว132

20 ธันวาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0404.2/ว131

18 ธันวาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0404.2/ว127

22 พฤศจิกายน 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 8 ราย

ดาวน์โหลด

ศธ.0514.1.2.6/ว11090

17 ตุลาคม 2561

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ

ดาวน์โหลด

กค 0405.2/ว44

18 พฤษภาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 4 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.2/ว43

10 พฤษภาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.2/ว42

1 พฤษภาคม 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 7 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.2/ว9

1 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 10 ราย

ดาวน์โหลด

กค 0405.2/ว12 

1 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 10 ราย

ดาวน์โหลด