สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนมาก ที่ ศธ 5102.2/153

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้วนมาก ที่ ศธ 5102.2/153