กองคลัง

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบ ERP

    แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Resource Planning : ERP)             ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร(Enterprise Resource Planning : ERP) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งรองรับระบบงานต่างๆ ประกอบด้วย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบการเงินบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารงานบุคคล และระบบการศึกษา และมีกำหนดการขึ้นระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 นั้น   เอกสารที่เกี่ยวข้อง    1. แบบสรุปรายการขอกันเงินและขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี    2. ทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี สำหรับหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี    1. รายละเอียดการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

การประชุมจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2566 (ตามมาตรา50ทวิ)

การประชุมจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2566 (ตามมาตรา50ทวิ) 1. ปฏิทินการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2566 2. วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMISกรณีการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ล่วงล้ำ 3. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2566 (เงินเดือน) (สำหรับเจ้าตัว) 4. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน) 5. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2566 (เงินเดือน) (สำหรับการเงินส่วนงาน) 6. การเตรียมความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นชำระภาษีประจำปี เอกสารประกอบการประชุม เข้าสู่ระบบการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี-สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองคลังโทรสอบกามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน

โปรดระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองคลัง โทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีนโยบาย โทรติดต่อไปหาประชาชนโดยตรงหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งปิดปรับปรุงระบบรับชำระเงิน KKU Payment Hub

แจ้งปิดปรับปรุงระบบรับชำระเงิน KKU Payment Hubวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566เวลา 00.00 น. – 06.00 น.เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำการปรับปรุงระบบการรับชำระเงินกลาง (KKU Payment Hub)จึงขอปิดการชำระเงินผ่าน QR Code ในทุกบริการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กองคลังร่วมกิจกรรมปลูกป่า มข. วันเสาร์ 5 ส.ค. 66 เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ. อ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

กองคลังร่วมกิจกรรมปลูกป่า มข. วันเสาร์ 5 ส.ค. 66 เวลา 8.30 – 10.30 น. ณ. อ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 โครงการปลูกป่าเนี่องในโอกาสจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสานสัมพันธ์พี่น้องร้องเพลงปลูกป่าที่มอดินแดง

ขออนุมัติแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึกข้อความ         เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย       กองคลัง ใคร่ขออนุมัติกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนงานถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิ์ในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอรับสิทธิในการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายสถานีชาร์จแบบสลับแบตเตอรี่) (ฉบับที่ ….992…./2566) ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้สิทธิเข้ามาลงทุนใน การจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยการขาย ให้เช่า หรือเช่าซื้อ แก่นักศึกษาและ บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบริหารจัดการระบบอํานวยความสะดวกและติดตั้งสถานีสับเปลี่ยน แบตเตอรี่ (Battery Swapping Station : BSS) พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายนอก

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม 2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ 4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว …

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายนอก Read More »

อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง”

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปีระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม 95 คน เอกสารบรรยาย ผอ.กองคลัง เอกสารบรรยาย งานการเงิน เอกสารบรรยาย งานงบประมาณ เอกสารบรรยาย งานพัสดุ เอกสารบรรยาย งานบัญชี รูปภาพ กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 5 ปี (รุ่นที่ 1)ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม 80 คน เอกสารบรรยาย งานการเงิน …

อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง” Read More »