อบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง”

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม 95 คน

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 5 ปี (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม 80 คน

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 5 ปี (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวม 80 คน