หนังสือเวียนพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายนอก

1. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :e- market) เพิ่มเติม 2. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  3. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ 4. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว …

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายนอก Read More »

แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน

เลขหนังสือ ลงวันที่ รายการ ดาวน์โหลด อว 660201.1.2.2/ว 3874 10 เมษายน 2563 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 7 ฉบับ ดาวน์โหลด อว 660201.1.2.2/ว 3129 18 มีนาคม 2563 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด กค 0405.7/ว 136,138,140 14,19,22 พฤศจิกายน 2562 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย , 6 ราย , 3 ราย ดาวน์โหลด กค 0405.7/ว 86,89 9 สิงหาคม 256 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6 ราย , 6 ราย ดาวน์โหลด กค 0405.7/ว77 25 …

แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน Read More »

เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th มายังเว็บไซต์ของ กองคลัง ผ่านเทคโนโลยี RSS (Really Simply Syndication) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาด ในการนำเข้าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่เว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ตามมาตรา 62 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  โดยเข้าไปที่เมนู -> ข่าว/หนังสือเวียน -> เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP โดยแยกหมวดหมู่ตามประเภทประกาศดังนี้       1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง P0        2 ประกาศราคากลาง 15        3 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา B0        4 ประกาศเชิญชวน …

เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »