แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      เพื่อให้บริหารงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 แล้ว เห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…