การประชุมจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2566 (ตามมาตรา50ทวิ)

การประชุมจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2566 (ตามมาตรา50ทวิ)

1. ปฏิทินการจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2566

2. วิธีการบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่ายในระบบ KKUFMISกรณีการเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง ล่วงล้ำ

3. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2566 (เงินเดือน) (สำหรับเจ้าตัว)

4. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน)

5. การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2566 (เงินเดือน) (สำหรับการเงินส่วนงาน)

6. การเตรียมความพร้อมของเอกสารก่อนยื่นชำระภาษีประจำปี