ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา
hpanne@kku.ac.th
โทร.48754