จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำหลักปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้ที่ —> แผ่นพับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 0 4320 2338 หรือหมายเลขภายใน 42140 หรือทางอีเมล ethics@kku.ac.th

ติดตามผ่านทาง Facebook —> https://www.facebook.com/kkuethics/

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

ประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1400-2561 เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 1204/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)