ดาวน์โหลดข้อมูล/เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือต่างๆ

แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้
 1. แบบฟอร์เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับส่วนงาน/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
 3. หนังสือความยินยอมให้โอน/เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน/ค่าจ้าง
 4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 6. แบบสรุปรายการขอกันเงินและขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 7. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (เปลี่ยนบัญชี)
 8. ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)

1. คู่มือ/ขั้นตอน

 1. คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 2. ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ระหว่างปีงบประมาณ
 3. เข้าระบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน

2. แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์มรายงานประกอบงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 2. แบบฟอร์มรายงานทางการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 3. แบบฟอร์มรายงานประกอบงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (4 ส่วนงาน/หน่วยงานวิสาหกิจ)
 4. แบบฟอร์มรายงานประกอบงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ส่วนงาน/หน่วยงาน)
 5. แบบฟอร์มการจัดทำรายงานสำหรับบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอคงบัญชีไว้)
 6. แบบฟอร์มรูปแบบการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565
 7. แบบฟอร์มรายงานทางการเงินและรายงานประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ2566(4ส่วนงาน/หน่วยงานวิสาหกิจ)
 8. แบบฟอร์มรายงานประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ (ส่วนงาน)

3. เอกสารประกอบการอบรม
3.1 อบรมวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566

 1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
 2. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
1. คู่มือการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 2. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 3. คู่มือในระบบ e-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 4. check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. คู่มือ e-Bidding
 6. คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา
 7. คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์
 8. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
 9. คู่มือการใช้งานระบบ KKU e-Ordering สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เอกสารประกอบการอบรม
2.1 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
 1. Power Point ประกอบการอบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2560
 2. คู่มือ e-Market กรณี RFQ
 3. คู่มือ e-Bidding (จัดทำร่าง – บริหารสัญญา)
 4. คู่มือ e-Bidding (เพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ)
2.2 อบรมวันที่ 9 กันยายน 2560 2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 9 เมษายน 2561 2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2561
 1. PPT การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี
 2. ขั้นตอนก่ารตรวจนับพัสดุประจำปี
 3. หน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจนับพัสดุ
 4. การดำเนินโครงการ
2.5 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 9 ตุลาคม 2562
 1. power point นำเสนอที่ประชุม.pdf 
 2. ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มสรุปคำสั่งด้านการพัสดุ
 2. ตัวอย่างรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
 3. แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ (.doc)
 4. แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง (.doc)
 5. ตัวอย่างรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
 6. ตัวอย่างรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. แบบฟอร์มรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (.xls) ใหม่
 9. แบบฟอร์มประกาศขายทอดตลาด (.docx) ใหม่
4. รายชื่อผู้ทิ้งงาน
 1. ที่ กค 0405.2/ว 12 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 2. ที่ กค 0405.2/ว 9 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 3. ที่ กค 0405.2/ว 42 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 4. ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 5. ที่ กค 0405.2/ว 44 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 6. แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 8 ฉบับ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ.0514.1.2.6/ว 11090 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 7. ที่ กค 0404.2/ว 127 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 8. ที่ กค 0405.2/ว 137ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 9. ที่ กค 0405.2/ว 132 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 10. ที่ กค 0405.2/ว 131 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 11. ที่ กค 0405.7/ว 51ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 12. ที่ กค 0405.7/ว 54 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 13. ที่ กค 0405.7/ว 55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 14. กค 0405.7/ว 59 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 15. กค 0405.7/ว 75 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 16. ที่ กค 0405.7/ว 67 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 17. ที่ กค 0405.7/ว 77 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 18. ที่ กค 0405.7/ว 86 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และที่ กค 0405.7/ว 89 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 19. ที่ กค 0405.7/ว 136 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ กค 0405.7/ว 138 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และที่ กค 0405.7/ว 140 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานใหม่
 20. แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานและเฟิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3129 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 
 21. แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือที่ อว 660201.1.2.2/ว 3874   วันที่   10 เมษายน 2563
5. โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.1 สำหรับหน่วยงานรวมศูนย์ฯ สำนักงานอธิการบดี
 1. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดอบรม และการประชุมของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามว.119 ปรับตามการมอบอำนาจตามคำสั่งมข.ที่ 7025/2561 (.docs)
 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คำสั่งที่ 6511/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
 4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ หน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6512/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
 5. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือหน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้สำนักงานอธิการบดี  คำสั่งที่ 6513/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
 6. แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.doc)
 7. แบบฟอร์มการดำเนินการจัดหาพัสดุรวมศูนย์ (.pdf)
 8. แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติ – เบิกจ่าย ตาม ว.119 สำหรับหน่วยงานภายในสนง.อธิการบดี
5.2 โครงการรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการพิมพ์เอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
 1. วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ การใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารฯ
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8819/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำหน่วยงาน
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8820/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ และตรวจรับการใช้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำคณะแพทยศาสตร์
 4. แบบฟอร์มแจ้งยืนยันค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 5. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบปม.2562 – 2564
5.3 โครงการรวมศูนย์ทำความสะอาด สำนักงานอธิการบดี 5.4 โครงการรวมซื้อ – กระจายส่งกระดาษถ่ายเอกสาร พร้อมระบบบริหารจัดการออนไลน์
 1. สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สธ.1/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 102/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบสั่งกระดาษออนไลน์ ในโครงการรวมซื้อ – กระจายส่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประจำส่วนงาน/หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
6. ราคามาตรฐาน – บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
 1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 2. ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
 3. ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย
 4. บัญชีนวัตกรรมไทย
 5. บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
7. รายการทรัพย์สิน (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการตรวจสอบของส่วนงานตามบันทึกที่ อว 660201.1.2.2/ว 11744 วันที่  2 ธันวาคม 2562
 1. คณะเทคนิคการแพทย์
 2. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. บัณฑิตวิทยาลัย
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
 5. วิทยาเขตหนองคาย
 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 7. คณะเทคโนโลยี
 8. คณะเภสัชศาสตร์
 9. คณะเกษตรศาสตร์
 10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 11. คณะวิทยาศาสตร์
 12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 13. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 14. คณะศึกษาศาสตร์
 15. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 17. คณะพยาบาลศาสตร์
 18. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 19. คณะทันตแพทยศาสตร์

image การนำส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าระบบ e-Donation
image แบบสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ มข.
image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
image ตรวจสอบค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการรายเดือน มข.
image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
image ใบรับรอง กบข.
image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

   image แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อสมัครการรับชำระเงินแบบ QR Payment (QR Code) และการเข้าใช้ระบบ KKU Payment Hub [อ่าน:227] [เขียน:14 January 2563, 09:03:13]
   image แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาพัสดุ โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 [อ่าน:190] [เขียน:10 January 2563, 15:09:37]
   image เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดการ ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปีภาษี 2562 [อ่าน:484] [เขียน:16 December 2562, 09:16:36]
   image แบบฟอร์มการขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [อ่าน:448] [เขียน:17 September 2562, 14:15:04]
   image ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี [อ่าน:496] [เขียน:25 July 2562, 11:37:34]
   image e-Learning การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ [อ่าน:4187] [เขียน:25 June 2562, 10:12:18]
   image แนวปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 [อ่าน:882] [เขียน:11 January 2562, 09:07:26]

   imageแบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   imageแบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
   imageรหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   imageรหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
   imageแบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
   imageแบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 54