ผู้อำนวยการกองคลัง


พรรณี ศักดิ์ทัศนา


พรรณี ศักดิ์ทัศนา

ผู้อำนวยการกองคลัง
hpanne@kku.ac.th โทร.48754

งานงบประมาณ


มัลลิกา แก้วเกิด


มัลลิกา แก้วเกิด
รักษาการแทนหัวหน้างานงบประมาณ
mulkae@kku.ac.th โทร.48198


อนงนาฎ ทองนาค


อนงนาฎ ทองนาค
นักวิชาการเงินและบัญชี
tanong@kku.ac.th โทร.42135


ยุภาวดี ศรีน้อยพรม


ยุภาวดี ศรีน้อยพรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
yupawadeeju@kku.ac.th โทร.48772


สมพิศ โคตรนรินทร์


สมพิศ โคตรนรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
somphitko@kku.ac.th โทร.48772


ศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล


ศิริเพ็ญ เชี่ยวธนะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
csiriphen@kku.ac.th โทร.50040


ธัญรัตน์ ฤทธิลา


ธัญรัตน์ ฤทธิลา
พนักงานการเงินและบัญชี
rtenya@kku.ac.th โทร.42136


ดวงฤทัย เทียมหอม


ดวงฤทัย เทียมหอม
พนักงานธุรการ
tdoung@kku.ac.th โทร.48757


กัญณิกา สัตนาโค


กัญณิกา สัตนาโค
นักวิชาการเงินและบัญชี
skannika@kku.ac.th โทร.44561


ธวัชชัย สุดวิลัย


ธวัชชัย สุดวิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
tawasu@kku.ac.th โทร.44561


ปัทมาภรณ์ วิจารณ์พล


ปัทมาภรณ์ วิจารณ์พล
นักวิชาการเงินและบัญชี
pattpo@kku.ac.th โทร.50442


สุพัตรา ก้อนชารี


สุพัตรา ก้อนชารี
นักวิชาการเงินและบัญชี
suphko@kku.ac.th โทร.44418


ชุติมา ศรีประไหม


ชุติมา ศรีประไหม
นักวิชาการเงินและบัญชี
schuti@kku.ac.th โทร.50042


นภัสสร มงคลกุล


นภัสสร มงคลกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
napamo@kku.ac.th โทร.50870


สุภาภรณ์ ราชตรี


สุภาภรณ์ ราชตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
supapornsr@kku.ac.th โทร.50044


ชลธิดา วงษ์ละคร


ชลธิดา วงษ์ละคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
chonru@kku.ac.th โทร.48778


ประภาพร ศิริมุกดากุล


ประภาพร ศิริมุกดากุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
prapasi@kku.ac.th โทร.48199


สรรพสิทธิ์ นักมวย


สรรพสิทธิ์ นักมวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
suppnu@kku.ac.th โทร.50485


รังสิมา พิมมะหา


รังสิมา พิมมะหา
นักวิชาการเงินและบัญชี
rangpi@kku.ac.th โทร.50044


ธัญญารัตน์ คำผิว


ธัญญารัตน์ คำผิว
พนักงานการเงินและบัญชี
tanyca@kku.ac.th โทร.48772


คณิตา กองพิลา


คณิตา กองพิลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
kanitgo@kku.ac.th โทร.50485


ธนธรณ์ ธีระสาร


ธนธรณ์ ธีระสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
thantee@kku.ac.th โทร.50039

งานพัสดุ


วีระชาติ  สุริยะเสน


วีระชาติ สุริยะเสน

หัวหน้างานพัสดุ
sweerachad@kku.ac.th โทร.48770


กุมพล งอสอน


กุมพล งอสอน
พนักงานทั่วไป
kumpng@kku.ac.th โทร.48753


มยุรี โรชาท์


มยุรี โรชาท์
นักวิชาการพัสดุ
romayu@kku.ac.th โทร.50840


อุดม โลมาอินทร์


อุดม โลมาอินทร์
นักวิชาการพัสดุ
udolom@kku.ac.th โทร.50747


อารยา จินกสิกิจ


อารยา จินกสิกิจ
นักวิชาการพัสดุ
jaraya@kku.ac.th โทร.50116


จารุ ธีระสาร


จารุ ธีระสาร
นักวิชาการพัสดุ
tjaru@kku.ac.th โทร.50447


ปิยนุช โลมาอินทร์


ปิยนุช โลมาอินทร์
นักวิชาการพัสดุ
lpiyan@kku.ac.th โทร.50446


สว่าง รัฐวร


สว่าง รัฐวร
นักวิชาการพัสดุ
sawangra@kku.ac.th โทร.50747


พันธกร อุตรนคร


พันธกร อุตรนคร
นักวิชาการพัสดุ
pantakorn@kku.ac.th โทร.44417


ลักขณา พากเพียร


ลักขณา พากเพียร
นักวิชาการพัสดุ
lukkana@kku.ac.th โทร.48752


ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์


ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์
นักวิชาการพัสดุ
pornsi@kku.ac.th โทร.48770


นันทวุฒิ แคว้นน้อย


นันทวุฒิ แคว้นน้อย
นักวิชาการพัสดุ
nantkw@kku.ac.th โทร.50748


ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ


ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ
นักวิชาการพัสดุ
sasipar@kku.ac.th โทร.48751


จินตหรา ชิณะชาติ


จินตหรา ชิณะชาติ
นักวิชาการพัสดุ
jintach@kku.ac.th โทร.50748


วิจิตรา แก่นเชียงสา


วิจิตรา แก่นเชียงสา
พนักงานพัสดุ
vijika@kku.ac.th โทร.50488


ชาลิสา สังคมกำแหง


ชาลิสา สังคมกำแหง
นักวิชาการพัสดุ
chalissa@kku.ac.th โทร.50446


อภิสิทธิ์ บัวหอม


อภิสิทธิ์ บัวหอม
นักวิชาการพัสดุ
aphibu@kku.ac.th โทร.48752


ธนากร ภูทอง


ธนากร ภูทอง
นักวิชาการพัสดุ
tahnpu@kku.ac.th โทร.50488

งานการเงิน


พิชญา  ทองรักษ์


พิชญา ทองรักษ์

หัวหน้างานการเงิน
tpitch@kku.ac.th โทร.50483


ศรารัตน์ สาระรัตน์


ศรารัตน์ สาระรัตน์
พนักงานการเงินและบัญชี
ssarar@kku.ac.th โทร.50871


เกตุมณี ขวามาตร


เกตุมณี ขวามาตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ketsarath@kku.ac.th โทร.50871


ศรีนวล ภักดี


ศรีนวล ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
srinuanpu@kku.ac.th โทร.50742


ธนวรรณ เนาว์โสภา


ธนวรรณ เนาว์โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
nthana@kku.ac.th โทร.50872


สุทัตตา กันทะวาด


สุทัตตา กันทะวาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
sututtaga@kku.ac.th โทร.50484


เพ็ญพิศ มูลคำเกตุ


เพ็ญพิศ มูลคำเกตุ
พนักงานธุรการ
penpis@kku.ac.th โทร.48771


รัชนีวรรณ คำภา


รัชนีวรรณ คำภา
นักบัญชี
ratchaneewanch@kku.ac.th โทร.50749


ปรียนิตย์ แสงศรีเรือง


ปรียนิตย์ แสงศรีเรือง
พนักงานการเงินและบัญชี
usaysa@kku.ac.th โทร.50751


สุคนธา ซุยอุ้ย


สุคนธา ซุยอุ้ย
นักวิชาการเงินและบัญชี
sukhonta@kku.ac.th โทร.48771


ปาริชาต ลาภประสพ


ปาริชาต ลาภประสพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
parila@kku.ac.th โทร.48760


วาสนา สีตำแย


วาสนา สีตำแย
นักวิชาการเงินและบัญชี
wartse@kku.ac.th โทร.50871


ศศิวิมล เสนบี้


ศศิวิมล เสนบี้
พนักงานการเงินและบัญชี
sasisa@kku.ac.th โทร.45557

งานบัญชี


ชลธิชา  บัวชุม


ชลธิชา บัวชุม

หัวหน้างานบัญชี
bchont@kku.ac.th โทร.48186


สิรินันท์ พิมพ์ผะกา


สิรินันท์ พิมพ์ผะกา
นักบัญชี
sirinanka@kku.ac.th โทร.50869


สุภิญญา อนันตรประเสริฐ


สุภิญญา อนันตรประเสริฐ
นักบัญชี
supinyaka@kku.ac.th โทร.42492


กนกวรรณ ตนัยโชติ


กนกวรรณ ตนัยโชติ
นักบัญชี
kanokta@kku.ac.th โทร.50863


ศิริลักษณ์ หาญสุริย์


ศิริลักษณ์ หาญสุริย์
นักบัญชี
sirilukha@kku.ac.th โทร.50867


วัชรารัตน์ โสจันทร์


วัชรารัตน์ โสจันทร์
นักบัญชี
swatchararat@kku.ac.th โทร.50868


ศิริพร ยิ้มกลั่น


ศิริพร ยิ้มกลั่น
นักบัญชี
siripu@kku.ac.th โทร.50864


รัชฎาวรรณ จันทรมะโน


รัชฎาวรรณ จันทรมะโน
นักบัญชี
ratchadawanja@kku.ac.th โทร.50041


บังอร ศรีโนนยาง


บังอร ศรีโนนยาง
นักบัญชี
bangsr@kku.ac.th โทร.50866


ศิริพร สุ่มมาตย์


ศิริพร สุ่มมาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
sirisum@kku.ac.th โทร.42159


วาณิช บำรุงศิริ


วาณิช บำรุงศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
waniba@kku.ac.th โทร.50865


รุจาภา นูวบุตร


รุจาภา นูวบุตร
นักบัญชี
ruchnoo@kku.ac.th โทร.48777

หน่วยอำนวยการ


สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์


สุรสิทธิ์ ชาลีมาตย์

หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
csuras@kku.ac.th โทร.50043


ศรีจันทร์ กิตติกำจร


ศรีจันทร์ กิตติกำจร
นักจัดการงานทั่วไป
ksrija@kku.ac.th โทร.50043


สโรชา ดรประชุม


สโรชา ดรประชุม
นักจัดการงานทั่วไป
dsaroc@kku.ac.th โทร.50174


วิทวัส แต้สุจริยา


วิทวัส แต้สุจริยา
พนักงานธุรการ
witawat@kku.ac.th โทร.44417


อภิสิทธิ์ ศรีมลโท


อภิสิทธิ์ ศรีมลโท
พนักงานธุรการ
aphissr@kku.ac.th โทร.48756

 

 

เบอร์โทรศัพท์สายตรง